Ecozone

Class
Family (Start typing..)

Species (Start typing..)


Ethiopian Siskin (Serinus nigriceps)
Family
Finches, Euphonias (Fringillidae)

Sanetti Plateau, Bale Mountain National Park, Ethiopia

Species
Ethiopian Siskin (Serinus nigriceps)