Class
Family (Start typing..)

Species (Start typing..)


White-faced Ibis (image)

White-faced Ibis (Plegadis chihi)
Family
Ibises, Spoonbills (Threskiornithidae)

Cartagena, Valparaiso, Chile

Species
White-faced Ibis (Plegadis chihi)